Alle ansatte i barnehagen har blitt kurset i dette metodiske opplegget som er implementert i barnehagehverdagen. DMV er et pedagogisk opplegg for utvikling av sosial og emosjonell kompetanse med fokus på forebyggende arbeid. Opplegget bygger på ”Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver” og er basert på fortellinger og aktiviteter som utgangspunkt for samtale med barna.

Det er fem ulike temaer som det skal jobbes med: ”Vi vil ha et godt miljø”, ”Vi arbeider sammen”, ”Vi tar beslutninger”, ”Vi tar vare på kroppen vår” og ”Vi tar vare på hverandre”. 

Arbeid med sosial og emosjonell kompetanse i forhold til barn er et av flere elementer i nyere forbyggingsteori. Det kan dreie seg om ulike ferdigheter som:

Emosjonelle ferdigheter; som for eksempel evnen til å uttrykke og kontrollere følelser.

Kognitive ferdigheter; som for eksempel å løse problemer, ta avgjørelser og forstå atferdsnormer.

- Adferdsmessige ferdigheter; som for eksempel å lytte til andre, hjelpe andre og motstå negativ påvirkning.

Gjennom jobbing med DMV blir barna kjent med Teddy og Bamsebo Barnehage.

Det knyttes mange aktiviteter til de fem områdene som barna skal jobbe med.

Det er gode illustrasjonsbilder til barna.

Språk

Rammeplanen sier: ”Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Samhandling gjennom kroppsspråk og lek med lyder er en vesentlig del av det lille barnets måte å nærme seg andre mennesker på. At voksne oppfatter og bekrefter barns uttrykk og samtidig setter ord på deres inntrykk og opplevelser, er av avgjørende betydning for videre utvikling av talespråket. Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. Felles opplevelser og aktiviteter gir unik mulighet for kommunikasjon mellom barn. En veksling mellom bruk av kropp, bevegelse og ord er en støtte for utviklingen av talespråket. Personalet er viktige som språklige forbilder”.

  • Å lære språk er noe av det viktigste som skjer i barns liv.
  • Språk har storbetydning for den følelsesmessige, sosiale og intellektuelle utviklingen.
  • Det skal være gøy å jobbe med språket.
  • Glede, trygghet, spenning og utforskning utvikler språket.
  • Gjentagelse er viktig.

Språklek- Språkkompetanse 3-6år

Språklek 1  handler om lytteøvelser, munngymnastikk, eventyr og fortellinger, begreper og rim.

Språklek 2  handler om rim, setninger, ord, stavelser, lyd, språk og begreper.

BRAVO leken - Spårkkompetanse 0-3år

Bravo-leken fremmer småbarnas språkutvikling ved å bedre forståelsen og øke ordforrådet, samt gi barnet motoriske utfordringer og mestringsopplevelser sammen med trygge voksne.